Algemene Voorwaarden

 • Algemeen

Hoeve Hofwijk is gericht op mensen die van rust en ruimte willen genieten. Gun uzelf en andere gasten de gelegenheid om van de vrije tijd te genieten en bezorg niemand overlast.

 • Beheerder

Familie Flipse hierna te noemen “de beheerder” is de eigenaar van Hoeve Hofwijk.

De beheerder kan iemand anders aanwijzen als tijdelijke plaatsvervanger.

 • Gebruikers

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verblijvenden, hierna te noemen “de gebruikers” van Hoeve Hofwijk op het adres Hofwijkweg 1 te Kamperland.

Gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden en zich er aan te houden c.q. naar te handelen.

 • Aansprakelijkheid

De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overname punt van de recreant.

De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overname punt, tenzij er sprake is van overmacht.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit een gevolg is van de tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het toe doen of(na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die word veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Alle risico’s met betrekking tot uw verblijf inclusief het gebruik van speeltoestellen etc., zijn voor rekening van de gebruikers.

 • Reservering en betaling

Reserveringen/boekingen kunnen uitsluitend online worden gedaan via onze website.

Uw reservering worden door ons per e-mail bevestigd. In deze reserveringsbevestiging treft u ook de data aan waarop de aanbetaling en het restantbedrag voldaan moeten zijn.

Staangeld/verblijfkosten dienen steeds vooraf te worden voldaan.U kunt bij het boeken uw eventuele voorkeur voor een bepaalde campingplaats aangeven. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. De definitieve toewijzing van uw campingplaats wordt door de beheerder bepaald.

 

Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 2. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief

alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

 

Annulering

Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6.

De schadeloosstelling bedraagt:
- bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15 % van de overeengekomen prijs; – bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs; – bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-.

 

Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode ( excl. de kosten voor gebruik gas/elektriciteit/water/riool) verschuldigd

Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie


Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant
het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.

Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant dit te doen.

Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 • Aankomst en vertrek

Bij aankomst dient u zich eerst bij de receptie te melden.

Aankomst op de campingplaats: na 13:00 uur, vertrek uiterlijk om 11:00 uur.

 • Auto’s

Onze camping is, voor uw rust en veiligheid, autovrij.

Alleen bij aankomst en/of vertrek mag men met de auto op de camping.

Gasten van seizoen-, voorseizoen- en naseizoen-plaatsen mogen alleen bij aanvang en einde seizoen met de auto op de camping.

 • WiFi gebruik

Onze camping beschikt over WiFi.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om grote bestanden te up- of downloaden, of TV en films te kijken via de WiFi verbinding. Gun a.u.b. de overige campinggasten ook hun Internet.

 • Plaatsing van kampeermiddel

Het plaatsen van caravans, kampeerwagens, op de campingplaats gaat altijd in overleg met en op aanwijzing van de beheerder.
Kleine tentjes, partytenten e.d niet toegestaan naast caravan.In verband met de leidingen is het niet toe gestaan om palen e.d. in de grond te slaan.

 • Bezoekers

Uw bezoek dient zich bij aankomst te melden bij de receptie.

Auto’s van bezoekers dienen buiten het terrein geparkeerd te worden.

Wij brengen u, voor uw bezoekers overdag, een bezoektarief van € 1,00 per persoon in rekening en een € 1,00 per auto.

Uw bezoek mag tot uiterlijk 23:00 uur op het terrein blijven.

Overnachtende bezoekers dienen zich vooraf bij de receptie te melden in verband met (verplichte) opname in ons nachtregister en voor het betalen van het overnachtingstarief.

Het is niet toegestaan om anderen in caravan of tent te laten verblijven dan de eigenaar en of zijn eigen naaste familie.

 • Afvalcontainers

Huisvuil, glas en papier gescheiden deponeren in de daar voor bestemde containers.

Huisvuil/afval uitsluitend in afgesloten zakken in de container doen.

Dozen graag plat maken voordat u ze in papiercontainer deponeert.

Wilt u voor 8:00 uur ‘s-morgens en na 22:00 uur ‘s-avonds geen glas in de glasbak deponeren.

Grof vuil kunt u bij ons niet aanbieden.
 (grondzeilen, tuinstoelen, parasols, e.d.)

 • Sanitair

U dient toiletten, douches en wasbakken zo achter te laten, dat iemand die na u komt, deze ook normaal kan gebruiken. Treft u sanitair aan in een staat die niet klopt, geef dit dan even door aan de receptie. Wilt u kleine kinderen begeleiden bij het gebruik van het sanitair.

Indien u een privé badkamer huurt dient u geen gebruik te maken van het openbare sanitair.

 • Chemisch toilet

Voor het ledigen en schoonspoelen van uw chemisch toilet of toiletemmer dient u uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde speciale plaats, bij het sanitair gebouw.

 • Gas- en elektrische installaties

Uw gas- en elektrische installatie dient te voldoen aan alle wettelijke eisen.

Voor uw elektriciteitsaansluiting kunt u gebruik maken van de gebruikelijke, blauwe CEE stekker.

Op toeristische plaatsen mag u maximaal 3kW per dag gebruiken. Meerverbruik berekenen wij aan u door.

Het gebruik van LPG in standaard butaan/propaan gasflessen voor koken en/of verwarming is, om veiligheidsredenen, niet toegestaan.

De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.

 

 • Grondzeil/plastic

Op grasplaatsen is uitsluitend het gebruik van enkelvoudig luchtdoorlatend tenttapijt toegestaan. Ook gasten na u hebben graag een mooie grasmat!

 • Honden

Op ons terrein zijn honden, mits aangelijnd, welkom en maximaal 1 per plaats.

Uw hond dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabiës).

Het uitlaten van uw hond dient steeds buiten ons terrein te gebeuren.

Wanneer u tijdelijk ons terrein verlaat, mag uw hond niet alleen bij uw tent of caravan achterblijven.

 • Nachtrust

Tussen 23:00 uur en 07:00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. Wilt u hiermee rekening houden.

 • Terrein beplanting/grasmat

Ons terrein is met zorg aangelegd en we besteden veel tijd aan het onderhoud.

Beschadigen van beplanting of grasmat ,grasblokken `(snoeien, graven van greppels etc.) is dan ook niet toegestaan.

Wij maaien onze grasmat regelmatig. Om beschadigingen aan uw tent en scheerlijnen te voorkomen vragen wij u om zelf het gras grenzend aan uw tent en scheerlijnen, regelmatig bij te houden. Zo blijft onze camping er netjes uitzien.

Wij gunnen u graag uw barbecue, maar wilt u deze zodanig plaatsen dat de grasmat niet kan verbranden?

 • Stormvastheid en maximale (voor-) tentdiepte

Het kan aan de kust behoorlijk stormen. Zorg er daarom voor dat u uw (voor-) tent met voldoende scheer- of stormlijnen vastzet. Gebruik uitsluitend lange haringen, korte haringen van 20 cm zijn echt onvoldoende en daarom niet toegestaan!!

Wilt u er bij het verlaten van uw (vaste) campingplaats er voor zorgen dat al uw campingmeubilair (zoals tafels, stoelen etc.) opgeborgen zijn.

Voor uw veiligheid en die van uw medegasten kunnen wij geen voortenten toestaan die dieper zijn dan 3 meter!

 • Seizoen- of voor-/naseizoenplaats

Bij een seizoen- of voor-/naseizoenplaats is de toeristenbelasting ,Elektra niet  inbegrepen.

Alle andere personen die verblijven op de plaats dienen daggeld of overnachtinggeld te betalen.

De beheerder houdt bij een voorseizoenplaats de hoeveel nachten  op de plaats een persoon aanwezig is.

Ook aanwezigheid van huisdieren wordt bij deze plaatsen door de beheerder bijgehouden.

Aan het eind van elke maand worden deze kosten, samen met het elektraverbruik afgerekend. Verhuren of uitlenen van uw kampeermiddel aan anderen dan gezinsleden, is niet toegestaan.

 • Overtreding

De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de camping ontzeggen en/of weigeren, zonder restitutie van staangeld.

 • Toepasbaar recht

Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.